اسپکتروفتومتر چگونه کار می کند؟

یک لامپ که تامین کننده نور اسپکتروفتومتر است نور را به قسمت توری تجزیه می تاباند، توری تجزیه مانند منشور عمل کرده و نور را به طول موج ه...

ادامه مطلب